شهید محمد فنایی

13 سالگی در شلمچه جاودانه شد.

شهید ميرزا محمد مظاهری

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید حبیب‌الله شفیعی

26 سالگی در شلمچه جاودانه شد.

شهید ؟

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید ابراهیم اسدالهی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید رضا اسدالهی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید سیداحمد میرصفی

24 سالگی در اسلام آباد غرب جاودانه شد.

شهید احمد ملکی

29 سالگی در اسلام‌آباد غرب جاودانه شد.

شهید محمود صوفی

18 سالگی در شلمچه جاودانه شد.

شهید ترابعلی آدینه

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید آیت عبدالرحیمی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید عقیل عبدالرحیمی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید علی آژ

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید علیرضا احمدی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید قاسم احمدی

18 سالگی در شیب نیسان جاودانه شد.

شهید چراغعلی نجفی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید ابوالقاسم باقری

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید مصطفی میررضایی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید داود اکبری

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید غلامعلی توکلی

34 سالگی در شلمچه جاودانه شد.

شهید علی اکبر توکلی

22 سالگی در سوسنگرد جاودانه شد.

شهید ابراهیم کشاورز

16 سالگی در کوشک جاودانه شد.

شهید محمد کشاورز

12 سالگی در کوشک جاودانه شد.

شهید سید شکراله میرنظامی

24 سالگی در شلمچه جاودانه شد.

شهید اصغر قیطاسی​

26 سالگی در شیب نیسان جاودانه شد.

شهید سیدعلی عظیمی

18 سالگی در آبادان جاودانه شد.

شهید احمد گلابی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید منصور لک

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید احمد ربیعی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید حجت اله بخشی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید محمدرضا دهقانی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید محمود جودکی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید ؟

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.