گلزار شهدای ازنا

آن‌چه در این مطلب می‌خوانید:

شهید محمد فنایی

13 سالگی در شلمچه جاودانه شد.

شهید ميرزا محمد مظاهری

17 سالگی در بستان جاودانه شد.

شهید حبیب‌الله شفیعی

26 سالگی در شلمچه جاودانه شد.

شهید مجتبی عبدالوند

20 سالگی در قصر شیرین جاودانه شد.

شهید زمان کرمی

21 سالگی در اسلام آباد غرب جاودانه شد.

شهید سیداحمد میرصفی

24 سالگی در اسلام آباد غرب جاودانه شد.

شهید ابراهیم اسدالهی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید رضا اسدالهی

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید علی اسدالهی

33 سالگی در شلمچه جاودانه شد.

شهید ترابعلی آدینه

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید آیت عبدالرحیمی

22 سالگی در شلمچه جاودانه شد.

شهید عقیل عبدالرحیمی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید علی آژ

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید علیرضا احمدی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید قاسم احمدی

18 سالگی در شیب نیسان جاودانه شد.

شهید چراغعلی نجفی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید ابوالقاسم باقری

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید مصطفی میررضایی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید داود اکبری

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید غلامعلی توکلی

34 سالگی در شلمچه جاودانه شد.

شهید علی اکبر توکلی

22 سالگی در سوسنگرد جاودانه شد.

شهید ابراهیم کشاورز

16 سالگی در کوشک جاودانه شد.

شهید محمد کشاورز

12 سالگی در کوشک جاودانه شد.

شهید سید شکراله میرنظامی

24 سالگی در شلمچه جاودانه شد.

شهید اصغر قیطاسی​

26 سالگی در شیب نیسان جاودانه شد.

شهید سیدعلی عظیمی

18 سالگی در آبادان جاودانه شد.

شهید احمد گلابی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید منصور لک

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید احمد ربیعی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید حجت اله بخشی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید محمدرضا دهقانی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید محمود جودکی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید محمد امیر گراوندی

38 سالگی در بانه جاودانه شد.

شهید احمد ملکی

29 سالگی در اسلام‌آباد غرب جاودانه شد.

شهید اسدالله لک

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید ابراهیم امیدی

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید علی اصغر بیات

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید محمد رسولی

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید میرزامحمد گنجی

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید سید حجت الله موسوی

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید حسین زمانی

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید احمد رضایی

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید قاسم ساری

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید مرادعلی فرازمند

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید رضا لشنی

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید احمد نوری

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید محمدصادق پیریایی

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید عبدالرضا جدیدالاسلامی

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید عباس حاجیوند

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید علی اکبر محبی

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید حسین اکبری

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید روح الله باجلان

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید عزت الله بیرالوند

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید محمدرضا جوانمردی

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید ابوالحسن حبیبی

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید سیف الله خاکباز

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید سعید خاکباز

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید احمدرضا هدایتی

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید اسماعیل علی آبادی

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید حسن دهقان

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید قدرت الله موسوی

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید رحمان موگویی

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید ابراهیم قنبری

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید غلامحسن غیاثوند

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید غلامعلی نصرتی

؟ سالگی در حاج عمران جاودانه شد.

شهید راه خدا لشنی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید محمد ابراهیم مهری

22 سالگی در مریوان جاودانه شد.

شهید علی میرزا نصیری

22 سالگی در قصرشیرین جاودانه شد.

شهید احمدرضا باجلان

17 سالگی در زبیدات جاودانه شد.

شهید محمد عسگری

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید حسن غلامی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید سیداحمد عظیمی

20 سالگی در خرمشهر جاودانه شد.

شهید صفرعلی چراغی

17 سالگی در فکه جاودانه شد.

شهید عزت الله عسگری

24 سالگی در شلمچه جاودانه شد.

شهید چراغعلی غلامی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید بهمن سبزی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید حسن ورمزیار

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید علی رجبی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید حبیب الله باقریانی

19 سالگی در خرمشهر جاودانه شد.

شهید عباس صیفی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید رضا فریدونی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید حجت الله جدیدالاسلامی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید عبدالله فتحی

؟ سالگی در ؟ جاودانه شد.

شهید محمود صوفی

18 سالگی در شلمچه جاودانه شد.

شهید عبدالله بیات

15 سالگی در سلیمانیه جاودانه شد.

شهید اصغر سالاروند

18 سالگی در فکه جاودانه شد.

شهید حجت الله لک

16 سالگی در ماووت جاودانه شد.